Utrymningsplats

Tvåvägskommunikation i utrymningsplatser

I utrymningsplatsen ska det finnas utrustning för tvåvägskommunikation. Tvåvägskommunikationens syfte är att personer utanför byggnaden ska ha möjlighet att bli medvetna om att det finns personer som väntar på assistans i utrymningsplatser. Enligt allmänt råd till BBR 5:248 bör kommunikationen till utrymningsplatsen kunna ske i anslutning till larmsystemets centralutrustning, brandförsvarstablå eller motsvarande. I byggnader utan brandlarm kan motsvarande placering vara entré eller annat utrymme som utgör räddningstjänstens primära inträngningsväg. Andra placeringar kan också vara lämpliga beroende på verksamhetens art.